Privacyverklaring Davotes     

 

Davotes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  Als opleidingsinstituut zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Davotes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

-   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening.

-   Wij geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij schriftelijke uw toestemming is verkregen.

-   Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Persoonsgegevens

Doordat u de website bezoekt, het contactformulier invult, en/of een nieuwsbrief ontvangt, dan worden uw voor- en achternaam, emailadres en bezoekersgedrag op de website verwerkt. Als u zich aanmeldt voor een dienst van Davotes via het aanmeldformulier, dan worden ook adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, en KP-nummer (indien van toepassing) verwerkt.

 Doelen

·       Om contact met u op te nemen;

·       Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een workshop, cursus, opleiding of individueel begeleidingstraject);

·       Om certificaten uit te kunnen reiken met geaccrediteerde punten;

·       Om accreditatie voor u te verwerken in het betreffende kwaliteitsregister; 

·       Om nieuwsbrieven te versturen of anderszins te informeren over het aanbod,

·       Om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-    Alle personen die namens Davotes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-   We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem;

-   Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-   We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Bewaartermijn

Davotes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uiterste bewaardatum zal 5 jaar na de laatst gevolgde cursus of workshop zijn. Dit maakt het mogelijk om reeds gevolgde cursussen nog mee te laten tellen in het opleidingstraject, indien men in een later stadium besluit om het gehele opleidingstraject af te willen ronden.

 

Derden

Er worden alleen gegevens met derden gedeeld als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Denk hierbij aan een belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Survio, voor het versturen van digitale enquetes
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Social Media

 

Deelnemers zijn niet gerechtigd om foto's of video-opnames te maken tijdens de cursus, workshop of opleiding om ieders privacy te waarborgen en misbruik van materiaal en kennis te voorkomen. De foto's die Davotes gebruikt voor social media zijn allen verkregen met schriftelijk toestemming van de deelnemers en mogen niet gedeeld worden zonder toestemming van Davotes. 

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Davotes – contactpersoon Brenda Zwinkels

Mail: brenda@davotes.nl

tel.: 06-39119006

 

 

Privacy statement Davotes 

 

 

Davotes attaches great importance to the protection of your personal data. As a training institute, we are responsible for the processing of your personal data. In this Privacy Statement we want to provide clear and transparent information about how we handle personal data.

Davotes complies in all cases with applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation. This means that we in any case:

- Process your personal data in accordance with the purpose for which it was provided. These goals and type of personal data are described in this Privacy Statement;

- Have taken appropriate technical and organizational measures to ensure the security of your personal data;

- Do not pass on personal data to other parties, unless this is necessary due to a legal obligation or a legitimate interest such as reasonable business operations.

- We do not provide personal data to parties established outside the EU, unless written permission has been obtained.

- Be aware of your rights regarding your personal data, want to point this out to you and respect them.

 

Personal data

 

Because you visit the website, fill in the contact form, and/or receive a newsletter, your first and last name, email address and visitor behavior are processed on the website. If you register for a Davotes service via the registration form, address details, date of birth, telephone number, and KP number (if applicable) will also be processed.

 

Goals

· To contact you;

· To be able to carry out the service (a workshop, course, training or individual coaching process);

· To be able to issue certificates with accredited points;

· To process accreditation for you in the relevant quality register;

To send newsletters or otherwise inform about the offer,

· To analyze visitor behavior to improve the website.

 

SECURITY

We have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unlawful processing, for example we have taken the following measures;

- All persons who can take cognizance of your data on behalf of Davotes are bound by confidentiality.

- We have a username and password policy on our system;

- We make backups of the personal data in order to be able to restore it in the event of physical or technical incidents;

 

- We regularly test and evaluate our measures.

 

 

RETENTION PERIOD

Davotes does not store personal data longer than necessary for the purpose for which it was provided or required by law. The last storage date will be 5 years after the last course or workshop attended. This makes it possible to include courses already taken in the training process, if one decides at a later stage to want to complete the entire training process.

 

THIRD PARTIES

Data is only shared with third parties if this is necessary due to a legal obligation or a legitimate interest such as reasonable business operations. Think of a tax advisor, because of access to invoices with address details

– website host, for the storage of data from contact forms

– newsletter software, for the digital newsletter

– Survio, for sending digital surveys

Processing agreements have been concluded with these 'processors'.

 

RIGHTS

You have the right to inspect, rectify or delete the personal data we have received from you. You can also object to the processing of your personal data (or part thereof) by us or by one of our processors. You also have the right to have the data provided by you transferred by us to yourself or directly to another party on your instructions. We may ask you to identify yourself before we can comply with the aforementioned requests.

At the bottom of every newsletter you will find the option to adjust your data or to unsubscribe.

 

SOCIAL MEDIA

Participants are not entitled to take photos or video recordings during the course, workshop or training in order to guarantee everyone's privacy and to prevent misuse of material and knowledge. The photos that Davotes uses for social media are all obtained with written permission from the participants and may not be shared without permission from Davotes.

 

COMPLAINTS

If you have a complaint about the processing of your personal data, we ask you to contact us. If we cannot find a solution together with you, we find this very sad. You always have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority, which is the supervisory authority in the field of privacy protection.

 

QUESTIONS

If you have any questions or comments regarding our Privacy Statement, please contact us.

 

CONTACT DETAILS

Davotes – contact person Brenda Zwinkels

Mail: brenda@davotes.nl

Phone: 06-39119006