Algemene voorwaarden Davotes

 

Davotes gaat ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met Davotes een samenwerking aangaat of zich inschrijft voor een opleiding, cursus of workshop.

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle  overeenkomsten tussen ‘Davotes’ en ‘Deelnemer’. Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon die daadwerkelijk deelneemt aan opleiding, cursus en andere vormen van opleiding en onderwijs.

 

Inschrijving

De overeenkomst komt tot stand wanneer de Deelnemer zich heeft ingeschreven. Inschrijving voor een cursus, workshop of opleiding geschiedt door het inschrijfformulier via de website van Davotes. De aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van Davotes heeft ontvangen. Alleen bij inschrijving op de jaaropleiding wordt een aanbetaling van €300,- gevraagd om uw deelname te garanderen. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Bij de inschrijving kan een intakegesprek en/of motivatiebrief gevraagd worden.  Davotes heeft het recht inschrijvingen te weigeren, zonder opgave van reden. De Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

 

Annulering

Annulering dient digitaal door de Deelnemer aan Davotes verzonden te worden. De datum van ontvangst geldt als opzegdatum. Bij annulering nadat de factuur aan de Deelnemer is verzonden, is Davotes genoodzaakt €25,- administratiekosten in rekening te brengen.  Bij annulering door de Deelnemer tot 30 kalenderdagen voor het begin van de opleiding, workshop of cursus wordt 30% van het totaalbedrag berekend. Tot 7 dagen voor de aanvang voor het begin van de opleiding, workshop of cursus wordt 75% berekend en bij annulering vanaf de 7e dag voor de aanvangsdatum wordt 100% van het totaalbedrag aan de Deelnemer berekend. Wanneer de Deelnemer niet op de opleiding, workshop of cursus verschijnt en niet geannuleerd heeft, wordt het hele bedrag in rekening gebracht. Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt. Indien de Deelnemer zelf vervanging kan vinden die aan de voorwaarden voldoet, zullen alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien de Deelnemer één of meerdere dagen afwezig is, wordt geen restitutie gegeven.

 

Indien de reden van afwezigheid door zwaarwegende privé-omstandigheden is, kan in overleg met Davotes gekeken worden of er in een daaropvolgende opleiding, cursus of workshop gelegenheid is om de gemiste dag in te halen.  Verder verplaatsen of inhalen is daarna niet meer mogelijk.  Na aanvang van de opleiding, cursus of workshop is restitutie niet meer mogelijk.

 

Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden. Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald, mits er plaats is. Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk. Wanneer de

Deelnemer een opleiding mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor één opleiding betaald plus 20% extra.

 

Betaling

Betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven op de factuur) en vóór aanvang van de opleiding, cursus of workshop via bankoverschrijving te zijn voldaan. Dit vormt tevens de garantie voor deelname. Te laat betalen kan ervoor zorgen dat de plek van de Deelnemer aan iemand anders van de wachtlijst wordt doorgegeven, maar ontslaat de Deelnemer niet van betaalplicht. Uitzondering op de betaaltermijn kan voorkomen indien er sprake is van een betalingsregeling (gespreide betaling is in overleg mogelijk). Koffie, thee, cursusmateriaal en lunch zijn bij de opleiding, cursus of workshop inbegrepen.

 

Annuleren en wijzigingen door Davotes

Alle workshops, cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.  Davotes behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, overmacht of andere dringende redenen een cursus te annuleren of te verzetten naar een latere datum.  Ook behoud Davotes het recht op de cursustijden, docent (met dezelfde expertise en kennis) lesprogramma en/of locatie bij onvoorziene omstandigheden aan te passen. Hierover krijgt de cursist zo ruim mogelijk voor aanvang van de cursus bericht. In geval van annulering door Davotes wordt het gehele bedrag binnen 10 werkdagen gerestitueerd indien de cursist geen inschrijving wenst voor deelname aan een volgende cursus. Davotes aanvaardt geen enkele verantwoording voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. Davotes mag om redenen eenzijdig deze algemene voorwaarden wijzigen. Davotes moet deze wijzigingen terstond publiceren op de website.

 

Corona

Davotes hanteert de richtlijnen zoals die vanuit de rijksoverheid worden aangegeven. Davotes zal voorafgaand de deelnemers inlichten over de maatregelen gedurende de workshop, cursus of opleiding. Alleen wanneer de overheid besluit dat bijeenkomsten verboden zijn, zal de workshop afgelast worden en wordt het inschrijfgeld terugbetaald. In alle overige situaties rondom Corona geldt eveneens bovenstaande annuleringsregeling.

 

Aanvangsniveau en afsluiting

Het aanbod van Davotes sluit aan op HBO-niveau. Er zijn geen vooropleidingseisen voor de workshops en cursussen. Er kan alleen aan de opleiding worden deelgenomen indien de Deelnemer de basiscursus bij Davotes heeft gevolgd.

Deelname aan de workshop, cursus of opleiding wordt afgesloten met een certificaat na volledige deelname. Bij afronding van de opleiding wordt gezamenlijk bekeken of de Deelnemer een goede uitdrukking geeft aan de inhoud en het niveau van de opleiding. Indien de Deelnemer minder dan 80% aanwezig is geweest, wordt gekeken of er compenserende afspraken gemaakt kunnen worden. Davotes zal steeds handelen naar vermogen om de Deelnemer te kunnen certificeren.Davotes behoudt zich het recht deelname te beëindigen van de Deelnemer indien daartoe gegronde redenen zijn. 

 

 

Veiligheid en welzijn

De trainers/docenten binnen Davotes zijn ervaren in begeleiden van individuen en groepen en stellen de veiligheid en integriteit van de Deelnemer  voorop. De Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn. Het systemisch dialogisch werk wordt in cursusvorm aangeboden en bevat aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke proces. De cursus heeft geen therapeutisch doel en is op geen enkele manier een vervanging van therapie.

 

 De trainers/docenten binnen Davotes conformeren zich aan onderstaande ethische code:

·        Tonen respect voor de waardigheid en integriteit van de Deelnemer in woord en daad.

·        Houden de vertrouwelijkheid strikt in acht.

·        Zullen met veel zorgvuldigheid de workshop/cursus/opleiding verzorgen en een positieve leeromgeving      creëeren, waarin de Deelnemer en cliënt worden gerespecteerd.

·        Streven steeds naar behoud en ontwikkeling van de autonomie van de Deelnemer.

·        Reiken alleen certificaten uit aan Deelnemers die op een ethische manier met de door hen aangereikte      lesstof omgaan en  zullen steeds handelen om deze Deelnemer alsnog in de toekomst te kunnen           certificeren.

·        Blijven zichzelf professioneel ontwikkelen door intervisie, supervisie, workshops, seminars en trainingen.

 

Geheimhouding

De trainers/docenten binnen Davotes garanderen dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de Deelnemer tijdens de opleiding, workshop of seminar gedeeld wordt , met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainers hierin een zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij deze derden collega-trainers zijn die betrokken zijn bij Davotes. Er wordt ook van de Deelnemer verwacht dat er niet over persoonlijke processen met derden gesproken wordt. De Deelnemer  is natuurlijk wel vrij om zijn/haar eigen processen te delen met anderen.

 

Klachtenprocedure

Indien er klachten zijn over de opleiding, cursus of workshop of over de trainer(s)/docenten, dan kan de Deelnemer deze klacht schriftelijk melden bij Davotes. Negatieve uitingen op social media omtrent Davotes zijn niet toegestaan. Davotes zal na ontvangst van deze klacht binnen 2 werkdagen een bevestiging van ontvangst sturen en deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen, met een uiterlijke termijn van 4 weken. Mocht de behandeling van de klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zal Davotes een nieuw gestelde termijn aangeven waarbinnen de Deelnemer afhandeling kan verwachten. De klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. Davotes zal er alles aan doen om naar volle tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen maar mocht dit ondanks alle inspanningen niet lukken, dan neemt Davotes een derde, onafhankelijke en daartoe aangestelde partij in de arm (via Stichting Rechtswinkel.nl zal een passende jurist worden aangesteld). De uitspraak van deze partij is voor zowel Davotes als de Deelnemer  bindend en zal snel afgehandeld worden. De bemiddelingskosten die worden gemaakt voor het inschakelen van een derde partij komen voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld. Het dossier wat is aangelegd om de klacht te registreren en waarin de afhandeling is beschreven, wordt gedurende 2 jaar bewaard.

 

Termijnen correspondentie

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de cursus/workshop/opleiding worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Op vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, ontvangt de Deelnemer binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging met daarbij een indicatie wanneer de Deelnemer een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Eigendom

Het auteursrecht op het cursus- en opleidingsmateriaal en de overige bij de cursus, workshop of opleiding verstrekte materialen berust bij Davotes. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Davotes mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal worden gepubliceerd of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan om tijdens de cursus, workshop of opleiding foto’s, video’s of geluidsopnames te maken.

 

 

Vastgelegd op 12 februari 2017 en op 1 juni 2020 het kopje 'Corona' toegevoegd.